SLOPEN SCHOOLGEBOUW SBO DE BALANS IN DE GEMEENTE ROERMOND

Opdrachtgever Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg te Horn.
Slopen schoolgebouw SBO De Balans in de Gemeente Roermond.

Het werk omvat:

  • het volledig slopen en afvoeren van complete schoolgebouw met gymzaal en opstallen incl. funderingen, terrein verhardingen, bomen, groenvoorzieningen en de afrastering binnen het werkterrein.
  • De bomen die gehandhaafd moeten worden dienen zodanig beschermt te worden dat beschadigingen en afsterven van deze bomen omwille van de sloopactiviteiten is uitgesloten.
  • Conform bestek wordt verplicht om gedeeltelijk arbeidskrachten in te schakelen uit de regio welke werkeloos en werkzoekend zijn ongeacht de uitkeringssituatie (het betreft WWB-uitkeringsgerechtigden, WW-ers, WAO herintreders, WIA-ers, Nuggers, ANW-ers).
  • Uitvoeren van een nulmeting en rapport nulmeting vastleggen bij notaris.
  • Maken van een gedetailleerd sloopplan voor de sloop van het gehele gebouw en seperaat voor de asbestsanering overeenkomstig de BRL 5050 en indienen bij arbeidsinspectie en aan directie opdrachtgever zo ook de meetrapportage van de meetrapportage van de vrijgavemeting overeenkomstig BRL 5050 waarna het overig sloopwerk gestart mag worden.
  • Asbestsanering uitvoeren conform de SC-530 norm en VCA (Veiligheids Checklist Aannemers).
  • Het verwijderen en afvoeren van de nog aanwezige losse aanwezige inventaris, plafond-, vloer- en wandafwerkingen en technische installaties.
  • Het gescheiden afvoeren van milieu gevaarlijke afvalstoffen, bouw- en sloopafval naar een recyclingbedrijf goedgekeurd door het ministerie van VROM;
  • Omdat het schoolgebouw in een wijk langs een doorgaande weg staat worden uiteraard de nodige maatregelen getroffen om de overlast in de wijk zo min mogelijk te houden. Om de stofoverlast in de omgeving zoveel mogelijk te beperken is tijdens de gehele sloop een mobiele watersproei installatie aanwezig. In de wijk zullen gedurende de sloop periode extra transportbewegingen zijn, dit is in overleg met de opdrachtgever en Gemeente Roermond om de overlast zo min mogelijk te houden, onze transportbewegingen een bepaalde route te volgen.

Terug naar overzicht